ZESPÓŁ SZKÓŁ
W TUCHOWICZU
Życie szkoły

plan lekcji od 1 września 2014r

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015zdjęcia 

 Wyprawka szkolna 2014/2015

Wyprawka szkolna 2014/15 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. 

 

 

sowa2222I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas II, III i VI, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
- słabowidzącym;
 - niesłyszącym;
 - słabosłyszącym;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
 - posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym lub bezpośrednio ze strony szkoły
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2014 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

 

 


3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica. 
Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 3 września 2014 r. do sekretariatu

 

 

 

Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

  • wynagrodzenie za pracę netto,
  • stałe zasiłki z GOPS,
  • emerytury, renty,
  • świadczenia rodzinne,
  • alimenty (np ksero przekazu),
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatki mieszkaniowe,
  • dochody z gospodarstwa rolnego

 

Wniosek do pobrania: 
Życie szkoły
Historia szkoły
Geneza szkoły
Nauczyciele
Udział w programach i projektach
e-learning
Prace uczniów
Dokumenty szkoły
BIP
COMENIUS
Galeria